Untitled Document
 
 Resim Galerisi

YÖNETMELİK 7.BÖLÜM   

 

7.Bölüm


Kooperatiflerin Dağılması

A) Dağılma sebepleri:

Madde 81 - (Değişik: 6/10/1988 - 3476/20 md.)
Kooperatif:
1. Anasözleşme gereğince,
2. Genel Kurul kararı ile,
3. İflasın açılmasıyla,
4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı
karar üzerine,
5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,
6. Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde,
7. Amacına ulaşma imkanının bulunmadığının ilgili Bakanlıkça tespiti halinde
mahkemeden alacağı kararla,
Dağılır.
Konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve
ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına
ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde
usulune uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının
değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygulanmaz. Konut kooperatifle-
rinde yapı kullanma izninin alınmasını müteakip en geç bir yıl içinde ortakların
Kat Mülkiyeti Kanununa göre ferdi münasebet işleri sonuçlandırılır.
Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye
işlerini yönetim kurulu yapar, Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci ta-
rafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.

Anasözleşme ile özel bir nisap belirlenmemiş ise, tasfiye halinde koopera-
tiflerin genel kurul toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile ve-
rilir.
Tasfiye kurulunun görevleri anasözleşmede gösterilir,
Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin biran önce bitirilmesi için çalış-
makla yükümlüdür.
56 ncı maddenin 1 inci fıkrasının 3 üncü bendi ile 62 nci madde hükümleri
tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.
B) Ticaret siciline bildirme:

Madde 82 - İflastan gayrı hallerde kooperatifin dağılması, yetkili organlar
tarafından Ticaret Siciline tescil ile ilan ettirilir. Yetkili organların kimler
olacağı Anasözleşmede gösterilir.
C) Tasfiye mamelekin paylaştırılması:

Madde 83 - Tasfiye haline giren kooperatifin bütün borçları ödendikten ve
ortak pay bedelleri geri verildikten sonra kalan mallar ancak Anasözleşmede bu
husus öngörülmüş olduğu takdirde, ortaklar arasında paylaştırılır.
Anasözleşmede başka bir hal tarzı kabul edilmiş olmadıkça paylaştırma, da-
ğılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında eşit olarak yapı-
lır.
Ortaklara paylaştırma yapılacağına dair Anasözleşmede açıklama olmadığı tak-
dirde tasfiye neticesinden arta kalan miktar, kooperatifleşme amacına uygun ola-
rak harcanmak üzere Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine bırakılır.
Böyle bir birlik kurulmamış ise 94 üncü maddedeki amaçları güden kurumlara
bağışlanmak üzere, Ticaret Bakanlığı emrindeki fona yatırılır.
D) Birleşme suretiyle dağılma:

Madde 84 - Bir kooperatif bütün aktif ve pasifleriyle diğer bir kooperatif
tarafından devralınmak suretiyle dağıldığı takdirde aşağıdaki hükümler uygula-
nır:
1. Devralan kooperatifin yönetim kurulu, dağılan kooperatifin tasfiye hak-
kındaki hükümlere göre alacaklarını bildirmeye çağırır.
2. Dağılan kooperatifin mameleki, borçları tediye veya teminata bağlanıncaya
kadar ayrı olarak idare edilir. Yönetimi devralan kooperatifin yönetim kurulu
üyeleri üzerine alır.
3. Devralan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri alacaklılara karşı yönetimin
ayrı olarak yürütülmesinden şahsan ve zincirleme sorumludurlar.
4. Mameleki ayrı olarak yönetildiği süre içinde, dağılan kooperatife karşı
açılacak davalara dağılmadan önceki yetkili mahkeme bakar.
5. Dağılan kooperatif alacaklılarının devralan kooperatif ve onun alacaklı-
ları ile olan münasebetlerinde, devralınan mallar aynı süre içinde dağılan koo-
peratife ait sayılır. Devralan kooperatifin iflası halinde ise bu mallar ayrı
bir masa teşkil eder. Gerekirse yalnız dağılan kooperatifin borçlarının ödenme-
sinde kullanılır.
6. Her iki kooperatifin mameleki, ancak dağılan kooperatifin malları üzerin-
de tasarruf etmek caiz olduğu andan itibaren birleştirilebilir.
7. Kooperatifin dağılmasının tescili Ticaret Sicili memurluğundan istenir.
Borçları ödendikten veya teminata bağlandıktan sonra kooperatifin kaydı sildiri-
lir.
8. Kooperatifin dağılmasının tescili ile ortakları da bütün hak ve borçları
ile birlikte devralan kooperatife katılmış olurlar.
9. Mameleki ayrı idare edildiği sürece dağılan kooperatifin ortakları yalnız
onun borçları için ve o zamana kadar sorumluluklarının bağlı olduğu esaslar dai-
resinde takip olunabilirler.

KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)

10. Aynı süre esnasında, dağılan kooperatifin ortaklarının sorumlulukları
veya ek ödeme yükümlülükleri birleşme neticesinde hafiflemeye uğradığı ölçüde,
bu hafifleme dağılan kooperatifin alacaklılarına karşı ileri sürülemez.
11. Birleşme neticesinde dağılan kooperatifin ortakları için şahsi sorumlu-
luk veya ek ödeme yükümlülüğü doğduğu veya ağırlaştığı taktirde birleşme kararı,
ancak bütün ortakların 3/4 ünün çoğunluğu ile verilebilir. Sorumluluğa ve ek
ödeme yükümlülüğüne mütedair hükümler birleşme kararına katılmamış olan ve bun-
dan başka kararın ilanı tarihinden başlamak üzere üç ay içinde kooperatiften
çıkacağını bildiren ortaklara uygulanmaz.
E) Bir kamu tüzel kişiliği tarafından devralınmak:

Madde 85 - Bir kooperatifin varlığı, belediye, ekonomik bir Devlet kuruluşu,
kamu müessesesi veya kamuya yararlı dernek veya cemiyetler tarafından da devra-
lınabilir. Bu takdirde genel kurulca alınacak kararın dağılmaya ait hükümlere
göre tescil ve ilan ettirilmesi gerekir.
Bu gibi kooperatif varlığının, Devlete ait ekonomik kuruluş veya herhangi
bir ekonomik kuruluş veya herhangi bir dernek veya cemiyet tarafından devralın-
ması hallerinde genel kurul tasfiye yapılmamasına karar verebilir.
Devir kararının ilan edildiği tarihten itibaren kooperatifin aktif ve pasifi
devralana intikal etmiş olur. Dağılan kooperatifin adı ticaret sicilinden sildi-
rilir. Bu husus ayrıca ilan ettirilir.
Birleşen müessese ile kooperatifin alacaklılarından her biri ilan tarihinden
itibaren üç ay içinde yetkili mahkemeye başvurmak suretiyle birleşmeye itiraz
edebilir. İtiraz hakkından vazgeçilmedikçe yahut bu husustaki itirazın reddine
dair mahkemece verilen karar kesinleşmedikçe veyahut mahkemece takdir edilecek
teminat, müessese veya kooperatif tarafından verilmedikçe birleşme hüküm ifade
etmez.

 
Yönetim Kurulu| Personelimiz| Şehirler Arası Mesafeler | Hava Durumu | Yol Haritası | Yönetmelikler