Untitled Document
 
 Resim Galerisi

YÖNETMELİK 4.BÖLÜM   

 

4. Bölüm


Kooperatif Hesapları

A) Gelir gider farkları, bölünmesi ve paylara faiz verilmesi:

Madde 38 - Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde ortaklarla yapı-
lan muamelelerden bir yıllık faaliyet sonunda elde edilen hasılanın tamamı gelir
gider farkı olarak kooperatifin yedek akçelerine eklenir.
Gelir gider farkının ortaklar arasında bölüşülmesi öngörülmüş ise bu bölünme
ortakların muameleleri oranında yapılır.
(Değişik: 6/10/1988 - 3476/7 md.) Gelir-gider farkının en az % 50'si ortak-
lara dağıtıldıktan sonra, ortakların sermaye paylarına genel kurul kararı ile
Devlet Tahvillerine verilen en yüksek faiz haddini geçmemek üzere faiz ödenebi-
leceği anasözleşme ile hükme bağlanabilir.
(Değişik: 6/10/1988 - 3476/7 md.) Ortak dışı işlemlerden elde edilen hasıla-
nın ortaklara sermaye payları oranında dağıtılabileceği anasözleşmede hükme bağ-
lanabilir. Dağıtılmadığı takdirde, bunlar kooperatifin gelişmesine yarayacak iş-
lerde kullanılmak üzere özel bir fonda toplanır.
Bir yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden
ve bunların kafi gelmemesi halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye paylariyle
karşılanır.
Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir gider farkı ve faiz dağıtımı
yapılamaz.
B) Yedek akçe ayırımı:

Madde 39 - (Değişik birinci fıkra: 6/10/1988 - 3476/8 md.) Gelir-gider far-
kının en az % 10'u yedek akçeye, kooperatif üst kuruluşlarında ise buna ilaveten
en az % 5'i fevkalade yedek akçeye ayrılmadıkça ortaklara dağıtım yapılmaz.
Yedek akçelerin ortaklara dağıtılacağına dair anasözleşmeye konacak hükümler
muteber değildir.
B) Yedek akçe ayırımı:

Madde 39 - (Değişik birinci fıkra: 6/10/1988 - 3476/8 md.) Gelir-gider far-
kının en az % 10'u yedek akçeye, kooperatif üst kuruluşlarında ise buna ilaveten
en az % 5'i fevkalade yedek akçeye ayrılmadıkça ortaklara dağıtım yapılmaz.
Yedek akçelerin ortaklara dağıtılacağına dair anasözleşmeye konacak hükümler
muteber değildir.
C) Ortak ve personel için yardım fonları:

Madde 40 - Anasözleşme gerek kooperatifin memurları ile işçileri, gerekse
kooperatifin ortakları için yardım kuruluşları vücuda getirmek ve bunları işlet-
mek amacı ile yardım fonları kurulmasını hüküm altına alabilir.
Yardım amacı için ayrılan kıymetler belirli ise, bunlar kooperatifin mamele-
kinden ayrılarak tahsis edildiği amaçlar için kullanılmak üzere özel bir hesaba
alınır.
D) Gelir gider farkından ilk ayrılacak fonlar:

Madde 41 - Bölünecek gelir gider farkından ilk önce yedek akçe ile kanun
veya anasözleşme gereğince kurulan diğer fonlara yatırılacak paralar ayrılır.
Yedek akçelerin ve özel fonların kullanılış şekil ve şartları anasözleşmede
gösterilir.

 

 
Yönetim Kurulu| Personelimiz| Şehirler Arası Mesafeler | Hava Durumu | Yol Haritası | Yönetmelikler