Untitled Document
 
 Resim Galerisi

YÖNETMELİK 6.BÖLÜM   

 

6. Bölüm

Kooperatif Birlikleri, Kooperatifler Merkez Birlikleri,
Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve Danışma Kurulu

Görev ve sorumluluk:

Madde 70 - Kooperatiflerin müşterek menfaatlerini korumak, amaçlarını ger-
çekleştirmek için iktisadi faaliyette bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve
denetlemek, dış memleketlerle olan münasebetlerini düzenlemek, kooperatifçiliği
geliştirmek ve eğitim yapmak, kooperatifçilik konularında tavsiyelerde bulunmak
gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için, Kooperatif birlikleri, kooperatifler
merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği kurulur.
Kooperatif birlikleri, kooperatifler merkez birlikleri ve Türkiye Milli
Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle memurları haklarında 62 nci mad-
de hükmü uygulanır.
Yükümlülük:

Madde 71 - Birliklere katılan kooperatifin ortaklarına, birliğe girmekle
kanun veya kendi kooperatiflerin anasözleşmesindeki yükümlülüklerden fazlası
yüklenemez.
A) Kooperatif birlikleri:

Madde 72 - Konuları aynı veya birbiriyle ilgili nitelikte olan 7 veya daha
çok kooperatif tarafından birlikler kurulabileceği anasözleşmelerinde tesbit
edilebilir.
Bu birlikler kooperatif şeklinde kurulur.
(Ek: 6/10/1988 - 3476/17 md.) İlgili bakanlık tarafından bölgeler belirlen-
diği takdirde, bu bölgelerde aynı çalışma konularına sahip birden fazla koopera-
tif birliği kurulamaz.
1. Genel kurul:

Madde 73 - Kooperatif birliklerinin en yetkili organı anasözleşmede aksine
hüküm bulunmadığı takdirde kooperatif temsilcilerinden teşekkül eden genel ku-
ruldur.
Yönetim kurulu üyelerinin temsilci seçilmesi mümkündür.
2. Yönetim kurulu:

Madde 74 - Birlik yönetim kurulu, birlik genel kuruluna dahil temsilciler
arasından seçilir.
Yönetim kuruluna seçilecek üyelerin aynı kooperatifin temsilcilerinden olma-
ması şarttır.
3. Denetim ve eğitim:

Madde 75 - (Değişik: 6/10/1988 - 3476/18 md.)
Kooperatif merkez birlikleri kendisine bağlı birlik ve kooperatifleri denet-
ler ve bunların eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılar. Merkez birliği kurulu-
şu tamamlanmadığı hallerde, birlikler kendisine bağlı kooperatifleri denetler.
Üst kuruluşlarca yapılan denetim sonuçları ilgili bakanlığa bildirilir.
Kooperatif ve Üst kuruluşları, Üst kuruluşunun tespit edeceği esaslara göre,
kendilerine yönelik denetim ve eğitim hizmetlerine ait giderlere iştirak eder-
ler.
B) Kooperatifler merkez birlikleri:

Madde 76 - Kooperatif birlikleri kendi aralarında kooperatif şeklinde merkez
birlikleri kurabilirler.
Merkez birliklerinin genel kurulları bu birliğe dahil kooperatifler birlik-
lerinin genel kurulları tarafından seçilecek temsilcilerden kurulur.
Kooperatifler birliklerinin yönetim kurulları üyeleri merkez birlikleri ge-
nel kurullarına üye seçilebilirler.

KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)

(Ek: 6/10/1988 - 3476/19 md.) Aynı çalışma konularına sahip kooperatif bir-
likleri birden fazla kooperatif merkez birliği kuramazlar.
C) Türkiye Milli Kooperatifler Birliği:

Madde 77 - Birlikler veya merkez birlikleri kooperatif şeklinde Türkiye Mil-
li Kooperatifler Birliğini kurabilirler.
Katılma şartları, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Anasözleşmesinde be-
lirtilir.
Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Kurulu bu Birliğe dahil birlikler
ve merkez birlikleri genel kurullarınca seçilecek temsilcilerden kurulur. Bu Ku-
rulun kooperatif, birlik ve merkez birlikleri yönetim kurullarından teşkil olu-
nacağı anasözleşme ile hüküm altına alınabilir.
D) Temsilcilerin belirtilmesi:

Madde 78 - Birlikler, merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Bir-
liği Anasözleşmelerinde bunların genel kurullarını teşkil edecek kooperatifler,
birlikler ve merkez birlikleri temsilcilerinin adedi, ortak sayısına göre 5 ki-
şiyi geçmemek üzere belirtilir.

Madde 79 - Birlikler Milli Kooperatifler Birlikleri ve Türkiye Milli Koope-
ratifler Birliği Anasözleşmelerini bu kanun hükümlerine göre hazırlarlar.
E) Danışma Kurulu:

Madde 80 - Türkiye Milli Genel Kooperatifler Birliği Genel Yönetim Kurulu
ile Devlet Planlama Teşkilatı, Ticaret, Tarım,Maliye, Köy İşleri, İmar ve İskan,
Milli Eğitim ve Sanayi Bakanlıkları, kooperatifleri finanse eden bankalar ve
Türkiye Kooperatifçilik Kurumunun birer mümessilinin iştirakiyle "Türkiye Koope-
ratifleri Danışma Kurulu" kurulur.
Bu kurulun görev ve yetkileri çalışma şekil ve şartları Ticaret Bakanlığınca
hazırlanacak bir tüzükle tespit olunur
 
Yönetim Kurulu| Personelimiz| Şehirler Arası Mesafeler | Hava Durumu | Yol Haritası | Yönetmelikler