Untitled Document
 
 Resim Galerisi

YÖNETMELİK 9.BÖLÜM   

 

9.Bölüm


Çeşitli Hükümler

A) Siyasi faaliyet yasağı:

Madde 92 - (Mülga:12/6/1997-4274/1 md.)
B) Muaflıklar:

Madde 93 - 1. Kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez bir-
likleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği;
a) Birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komüsyonlar ile ortak-
larına kefalet etmeleri dolayısiyle bunlardan aldıkları paralar, banka ve Sigor-
ta Muameleleri Vergisinden,
b) Her nevi defterlerin ve anasözleşmelerin tasdiki ve açılış tasdiklerinde
sayfalarının mühürlenmesi her nevi harçtan ve Damga Vergisinden,
c) Kiraya verilmediği veya irat getirmiyen bir cihete tahsis edilmediği müd-
detçe sahip oldukları gayrimenkul mallar üzerinden alınacak her türlü vergiler-
den,
d) Ortakların temlik edecekleri gayrimenkuller her türlü vergi ve harcından,
Muaftır.
e) 13 üncü madde gereğince verilecek bildiri Damga Vergisine, diğer harç ve
resimlere tabi değildir.
2. Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin koo-
peratiflere, kooperatif birliklerine, kooperatif merkez birliklerine, Türkiye
Milli Kooperatifler Birliğine sermaye konulması halinde bunlar Emlak Alım Vergi-
si Kanununun 9 uncu maddesindeki indirimli nispetten,
3. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 7
nci maddesinin 16 ncı bendindeki esaslar dahilinde Kurumlar Vergisi muaflığın-
dan,
Faydalanırlar.
4. Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatifler merkez birlikleri
faaliyete geçen üst kuruluşlara girmedikleri takdirde, bu maddenin 1 nolu fıkra-
sının (b) bendi ile 2 nolu fıkrasından gayri fıkralarında yazılı muaflıklardan
istifade edemezler.
C) Tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlıyacak fon:

Madde 94 - Kooperatifçiliğin tanıtılması, eğitimi ve organizasyonlarında yol
göstermek, öğütleriyle yönetim ve faaliyetlerine yardımda bulunmak gibi hizmet-
ler için kooperatiflerin yıllık bilançolarına göre hasıl olan müspet gelir gider
farkının % 1'i Ticaret Bakanlığı emrinde bir fona yatırılır.
D) Uyuşmazlıklar, hakem kurulları:

Madde 95 - Kooperatif organları ile kooperatifler, kooperatiflerle bağlı bu-
lundukları kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli
Kooperatifler Birliği arasında iştigal konularına giren hususlardan dolayı çıkan
anlaşmazlıklar, genel hükümler saklı kalmak şartiyle anasözleşmelerinde öngörü-
len hakem kurullarınca da halledilebilir.

4590-1

E) Saklı hükümler:

Madde 96 - 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile
2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu hükümleri ve 7116 sayılı Kanunun
yapı kooperatiflerine ait hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, yukarıda zikredilen
kanunlarda açıklık olmıyan hallerde bu kanun hükümleri uygulanır.

Madde 97 - 2834 ve 2836 sayılı kanunlarla kurulan kooperatif ve kooperatif
birlikleri, kooperatif merkez birlikleri halinde teşkilatlanabilecekleri gibi
Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine de girebilirler.
F) Anonim şirket hükümlerine atıf:

Madde 98 - Bu kanunda aksine açıklama olmıyan hususlarda Türk Ticaret Kanu-
nundaki Anonim şirketlere ait hükümler uygulanır.
G) Davaların niteliği ve muhakeme usulü:

Madde 99 - Bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafla-
rın tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır.
Bu davalarda basit muhakeme usulü uygulanır.
H) Kaldırılan hükümler:

Madde 100 - Türk Ticaret Kanununun kooperatiflere ait 6 ncı faslını teşkil
eden 485 - 502 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
İlgili Bakanlık:

Ek Madde 1 - (Ek: 6/10/1988 - 3476/26 md.)
Bu Kanunda geçen Bakanlık isimleri "İlgili bakanlık" olarak değiştirilmiş-
tir.
İlgili bakanlık deyiminden, bu Kanun kapsamındaki tarımsal amaçlı koopera-
tifler ve üst kuruluşları için Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, diğer koope-
ratifler ve üst kuruluşlar için de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı anlaşılır.
Cezai sorumluluk:

Ek Madde 2 - (Ek: 6/10/1988 - 3476/26 md.)
1.8 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 16 ncı maddenin beşinci fıkrasına,56 ncı
maddenin altıncı fıkrasına, 59 uncu maddenin dördüncü, altıncı, yedinci ve seki-
zinci fıkralarına ve 90 ıncı maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden koo-
peratif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları fiilin önem ve
mahiyetine göre üç aydan iki yıla kadar hapis ve yüzbin liradan birmilyon liraya
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
2. Genel kurulu olağan toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri ile 2
nci maddenin dördüncü fıkrasına, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 16 ncı madde-
nin birinci fıkrasına, 66 ncı maddenin ikinci fıkrasına ve 90 ıncı maddenin
üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim
kurulu üyeleri fiilin önem ve mahiyetine göre bir aydan altı aya kadar hapis ve
ellibin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
3. 56 ncı maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarına, 66 ncı maddeye ve 67 nci
maddeye aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim kurulu üye-
leri fiilin önem ve mahiyetine göre bir aydan altı aya kadar hapis ve ellibin
liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
4. (Mülga: 12/6/1997-4274/1 md.)
Bu maddede öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya tahvil edilemez.
İlgili bakanlık, kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim ku-
rulu üyeleri ile memurları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suç-
lardan dolayı açılan kamu davalarına müdahale talebinde bulunabilir.
4590-2

Geçici Hüküm:

Geçici Madde 1 - (24/4/1969 - 1163 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici
maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır; Değişik: 16/11/1971 - 1496/1
md.)
Halen kuruluş ve faaliyette bulunan kooperatifler sözleşmelerini üç sene
içinde bu kanun hükümlerine intıbak ettirmek zorundadırlar. Bu hususa riayet
etmiyen kooperatifler dağılmış sayılırlar. Kanunen tasfiye ile vazifelendirilmiş
kimseler tarafından dağılmadan başlıyarak iki ay içinde tasfiyeye geçilmediği
takdirde Ticaret Bakanlığı veya Hazine tarafından mahkemeden tasfiye memuru
atanması istenebilir.
Anasözleşmelerini bu kanuna intıbak ettirmek için kooperatiflerin yapacakla-
rı genel kurullar, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve
karar verilir.

Geçici Madde 2 - (Ek: 8/6/1981 - 2475/2 md. ile gelen geçici md. hükmü olup
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanunun yayımından önce kurulmuş bulunan ve Kamu Kuruluşlarından kredi
alan yapı kooperatiflerinin anasözleşmelerindeki 1163 sayılı Kooparatifler Kanu-
nunun bu Kanunla değişik 52 nci maddesine aykırı hükümler, herhangi bir işlem
yapılmaksızın anılan maddeye göre düzeltilmiş sayılır.
İ) Yürürlüğe girme:

Madde 101 - Bu kanun yayımlandığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer.
I) Kanunu yürütecek makam:

Madde 102 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.

24/4/1969 TARİH VE 1163 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

1 - 6/10/1988 tarihli ve 3476 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:

Geçici Madde 1. - Unvanlı 1 inci maddede belirlenen esasa uymayan koopera-
tifler ve üst kuruluşları, anasözleşme değişikliği yapmak suretiyle unvanlarını
altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirerek tescil ettirmek zorundadırlar.
Bu Kanunun 14 üncü maddesiyle değiştirilen 56 ncı maddenin birinci fıkrası-
nın (2) numaralı bendine göre, aynı türde birden fazla kooperatifte yönetim ku-
rulu üyesi olanlar, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 3 ay içerisinde bu
üyeliklerinden yalnız birini tercih ederek diğerlerinden ayrılırlar.

Geçici Madde 2. - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce tüzelkişilik kazanmış
olan kooperatif üst kuruluşları bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş sayılır.

Geçici Madde 3. - Halen kurulmuş ve faaliyette bulunan kooperatifler,anasöz-
leşmelerini iki yıl içerisinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır-
lar. Bu hususa riayet etmiyen kooperatifler dağılmış sayılır. Kanunen tasfiye
ile görevlendirilmiş kimseler tarafından dağılmadan başlıyarak iki ay içerisinde
tasfiyeye geçilmediği takdirde, ilgili bakanlık veya Hazine tarafından mahkeme-
den tasfiye memuru atanması istenebilir.
Anasözleşmelerini bu Kanuna intibak ettirmek için kooperatiflerin yapacakla-
rı genel kurullar, olağan genel kurulların usül ve çoğunluğuna göre toplanır ve
karar verirler.

1163 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
------------ -------------------------------------------- -----------------
1496 - 10/8/1971
2475 - 10/6/1981
3381 - 25/6/1987
3476 Ek 2. maddenin 4 numaralı bendinin ikinci 25/4/1989
fıkrası
Diğer hükümleri 25/10/1988
4274 --- 17/6/1997

1163 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldırılan Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarih Sayısı Maddesi
----------------------------- --------- ------- ---------
1163 Sayılı Kanunun 92 nci
maddesi ile Ek 2 nci maddesinin
birinci fıkrasının 4 numaralı
bendi 12/6/1997 4274

 

 
Yönetim Kurulu| Personelimiz| Şehirler Arası Mesafeler | Hava Durumu | Yol Haritası | Yönetmelikler