Untitled Document
 
 Resim Galerisi

YÖNETMELİK 8.BÖLÜM   

 

8.Bölüm


Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetkileri

A) Genel olarak Bakanlığın görev ve yetkileri:

Madde 86 - Ticaret Bakanlığının kooperatifleri ilgilendiren başlıca görev ve
yetkileri şunlardır:
1. Kooperatiflere, kooperatif birliklerine, merkez birliklerine,Türkiye Mil-
li Kooperatifler Birliğine kuruluş ve organizasyonlarında yol göstermek, öğütle-
riyle yönetimlerinde ve çalışmalarında yardımcı olmak,
2. Kooperatifleri, birlikleri, merkez birliklerini ve Türkiye Milli Koopera-
tifler Birliğini teftiş etmek, denetlemek veya denetlettirmek,
3. Kooperatiflerin, birliklerin, merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Koo-
peratifler Birliğinin dağılmasını gerektiren sebepleri mahkemeye bildirmek,
4. Kooperatiflerin, bilhassa istihsale yararlı kooperatiflerin kuruluşu, ön-
celikle kredilenmesi ve memleket yararına faaliyette bulunmaları hususunda ilgi-
li bakanlıklar ve kuruluşlar nezdinde gerekli teşebbüsleri yapmak ve koordinatör
olarak vazife görmek.
5. (Ek: 6/10/1988 - 3476/21 md.) Kooperatifler mevzuatının uygulanmasında ve
kooperatiflerle üst kuruluşlara yapılacak desteklemelerle ilgili kamu ve sosyal
guvenlik fonları konusunda düzenleyici tasarruflarda bulunmak.
B) Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve kararların yürürlük şartı:

Madde 87 - Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerle, kooperatif birlikleri, merkez
birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin, genel kurul toplantıların-
da temsilci bulundurur.
Genel kurul toplantıları Bakanlık temsilcisinin huzuru ile açılır ve devam
eder.
İdare, bildirilen günde temsilci bulunmasını sağlar.

(Değişik: 6/10/1988 - 3476/22 md.) Temsilciler, toplantının kanunlara, ana-
sözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidirler.
Temsilcilerden her birine birinci derece kadrolu memur için tesbit edilen en
yüksek yurt içi harcırahının bir günlük tutarının iki katını geçmemek üzere il-
gili bakanlıkça tespit edilen tutarda ücret ödenir. Bu ücret görevli temsilciye
ödenmek üzere kooperatif ve üst kuruluşlarınca genel kurul öncesinde maliye vez-
nesine yatırılır.
Genel kurul kararlarını muhtevi tutanaklar ile toplantıya katılanların lis-
tesi temsilciler tarafından imzalanır. Temsilci, genel kurulda, kanun ve anasöz-
leşmeye aykırı olarak alınan kararlar hakkındaki görüşünü tutanakla belirtmeye
mecburdur.
Temsilcinin niteliği ve görevi tüzükte belirtilir.
Ancak usulüne uygun müracaat yapıldığı halde, temsilci toplantıya gelmez ise
toplantı icrasını temin etmek üzere, mahalli idare amirine durum bildirilir.
Temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya başlanır.
C) Örnek anasözleşme hazırlanması:

Madde 88 - Ticaret Bakanlığı, kooperatifler, kooperatif birlikleri, koopera-
tif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği için bu teşekkülle-
rin mütalaasının da alınmak kaydiyle örnek anasözleşmeler hazırlar, yapı koope-
ratifleri için bu görev Ticaret ve İmar ve İskan Bakanlığınca müştereken kulla-
nılır.
D) Muhasebe usulü ve defterler:

Madde 89 - Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez bir-
liklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur
olarak tutacakları defterler Ticaret Bakanlığınca belirtilebilir.
Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili hükümleri saklıdır.
E) Teftiş ve denetleme:

Madde 90 - Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin,
kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin işlem
ve hesaplarını ve varlıklarını müfettişlere veya kooperatif kontrolörlerine de-
netlettirebilir.
Kontrolörlerin seçilme ve çalışma şekli ile görev ve yetkileri tüzükle tes-
pit olunur.
Bu teşekküller denetim sonucuna göre Ticaret Bakanlığınca verilecek talimata
uymak zorundadırlar.
(Değişik: 6/10/1988 - 3476/23 md.) Kooperatifler ve üst kuruluşlarına kredi
veren kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve ilgili bakanlıklar; verilen
kredilerin açılış gayesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, plan ve pro-
jesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açısından denetleyebilirler.
(Ek: 6/10/1988 - 3476/23 md.) Kooperatiflerde ve üst kuruluşlarında görevli
bulunanlar bu kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de
olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif
kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, sayma-
sına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve ek-
siksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.
F) Teftiş ve denetleme ile görevlendirme:

Madde 91 - (Değişik birinci fıkra: 6/10/1988 - 3476/24 md.) İlgili bakanlık;
kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşla-
rını denetleme işleri için görevlendirebilir.

Bunlara mütaallik esaslar 90 ıncı madde gereğince hazırlanacak tüzükle
belirtilir.


 
Yönetim Kurulu| Personelimiz| Şehirler Arası Mesafeler | Hava Durumu | Yol Haritası | Yönetmelikler