Untitled Document
 
 Resim Galerisi

YÖNETMELİK 2.BÖLÜM   

 

2. Bölüm

Ortaklık Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi

A) Ortaklığa girme şartları ve ek ödemeler:
1. Ortaklığa girme şartları ve ortak sayısı:

Madde 8 - (Değişik: 6/10/1988 -3476/2 md.)
Kooperatif ortaklığına girmek için gerçek kişilerin medeni hakları kullanma
yeterliliğine sahip olmaları gerekir. Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzelkişi-
ler, kooperatif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte ka-
bul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvururlar.
Kooperatif, ortaklarına kendi varlığı dışında şahsi bir sorumluluk veya ek öde-
meler yüklüyor ise ortak olmak isteği, bu yükümlerin yazılı olarak kabul edilme-
si halinde değer taşır.
Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracat edenlerin anasözleşme-
de gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır.
Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısı genel kurulca belirle-
nir. Yönetim Kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kayde-
demez.
II - Tüzel kişilerin ortaklığı:

Madde 9 - Özel idareler, belediyeler, köyler gibi kamu tüzel kişileri ile
cemiyetler ve dernekler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kooperatifler, amaçları
bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olur, önderlik
eder ve ortak olabilirler.
B) Ortaklığın sona ermesi:
I - Ortaklıktan çıkma serbestisi - tazminat:

Madde 10 - Her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır. Çıkma keyfiyetinin
kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde ayrılmak istiyen ortağın,
muhik bir tazminat ödenmesine dahi hüküm anasözleşmeye konulabilir.
II - Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması:

Madde 11 - Kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, anasözleşme ile en çok
5 yıl için sınırlandırılabilir.
Haklı ve önemli sebeplerle bu süreden evvel çıkabileceği hususunda Anasöz-
leşmeye hüküm konulabilir.
Bir ortağın hiçbir suretle kooperatiften çıkamıyacağına dair bağlamalar hü-
kümsüzdür.
III - Bildirme süresi ve çıkma zamanı:

Madde 12 - Çıkış, ancak bir hesap senesi sonu için ve en az 6 ay önceden ha-
ber verilerek yapılır. Anasözleşmede daha kısa bir süre belirtilip hesap senesi
içinde çıkışa müsaade edilebilir.
IV - Ortaklıktan çıkmayı kabulden kaçınma:

Madde 13 - Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağ-
men, bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çık-
ma dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itiba-
ren çıkma gerçekleşir.
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)

V - Ortağın ölümü ve ortaklığın devri:

Madde 14 - Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.
Anasözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatif-
te ortak olarak kalmaları sağlanabilir.
(Değişik: 6/10/1988 - 3476/3) Ortaklık devredilebilir. Yönetim kurulu,ortak-
lığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi ortak-
lığa kabul eder.
VI - Görev veya hizmetin bitmesi, taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortak-
lık:

Madde 15 - Ortaklık sıfatı bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağ-
lı ise, bu görev veya hizmetin sona ermesi ile ortaklık sıfatı kalkar. Bu halde
Anasözleşmeye hüküm konulmak suretiyle ortaklığın devamı sağlanabilir.
Ortaklık sıfatının kazanılması, Anasözleşme ile bir taşınmaz malın mülkiye-
tine bağlı hakların kullanılmasına veya bir teşebbüsün işletilmesine bağlanabi-
lir. Bu gibi hallerde taşınmaz malın mülkiyetinin veya işletmenin üçüncü şahıs-
lara devir veya temliki ile ortaklık sıfatının bir hak olarak yeni malike veya
işletmeyi alana geçebileceğini anasözleşme hüküm altına alabilir. Taşınmaz mala
ait bu şekil iktisabın üçüncü şahıslara karşı muteber olması tapu siciline bu
yoldan meşruhat verilmesine bağlıdır.
C) Ortaklıktan çıkarılma esasları ve itiraz:

Madde 16 - (Değişik birinci fıkra: 6/10/1988 - 3476/4 md.) Kooperatif ortak-
lığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilir. Ortak-
lar anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.
Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar
verilir. Anasözleşme,çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere,
bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kılabilir.
Çıkarılma kararı gerekçeli olarak tutanağa geçirileceği gibi, ortaklar def-
terine de yazılır. Kararın onaylı örneği,çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere,
on gün içinde notere tevdi edilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay
içinde itiraz davası açabilir. Tebliğ edilen karar, yönetim kurulunca verilmiş
ise ortak, üç aylık süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk
toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna noter aracılığı ile
tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde,
yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davası açılamaz. İtiraz üzeri-
ne genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası hakkı saklıdır.
Üç aylık süre içinde,genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz
edilmiyen çıkarılma kararları kesinleşir.
(Ek: 6/10/1988 - 3476/4 md.) Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen or-
takların yerine yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükle-
ri, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.
D) Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklarla hesaplaşma süresi ve yüküm-
lülük:

Madde 17 - Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin yahut
mirasçılarının kooperatif varlığı üzerinde hakları olup olmadığı ve bu hakların
nelerden ibaret bulunduğu anasözleşmede gösterilir. Bu haklar, yedek akçeler ha-
riç olmak üzere, ortağın ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanır.
Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikteki iade ve ödemeler,
anasözleşmede daha kısa bir süre tespit edilmiş olsa bile genel kurulca üç yılı
aşmamak üzere geciktirilebilir. Bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat iste-
me hakkı saklıdır. Çıkan veya çıkarılan ortaklar ile mirasçılarının alacak ve
hakları bunları istiyebilecekleri günden başlıyarak beş yıl geçmekle zamanaşımı-
na uğrar.

Çıkan veya çıkarılan ortağın sermaye veya mevduatından kısmen veya tamamen
yoksun kalacağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaklık Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi

A) Ortaklığa girme şartları ve ek ödemeler:
1. Ortaklığa girme şartları ve ortak sayısı:

Madde 8 - (Değişik: 6/10/1988 -3476/2 md.)
Kooperatif ortaklığına girmek için gerçek kişilerin medeni hakları kullanma
yeterliliğine sahip olmaları gerekir. Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzelkişi-
ler, kooperatif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte ka-
bul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvururlar.
Kooperatif, ortaklarına kendi varlığı dışında şahsi bir sorumluluk veya ek öde-
meler yüklüyor ise ortak olmak isteği, bu yükümlerin yazılı olarak kabul edilme-
si halinde değer taşır.
Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracat edenlerin anasözleşme-
de gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır.
Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısı genel kurulca belirle-
nir. Yönetim Kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kayde-
demez.
II - Tüzel kişilerin ortaklığı:

Madde 9 - Özel idareler, belediyeler, köyler gibi kamu tüzel kişileri ile
cemiyetler ve dernekler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kooperatifler, amaçları
bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olur, önderlik
eder ve ortak olabilirler.
B) Ortaklığın sona ermesi:
I - Ortaklıktan çıkma serbestisi - tazminat:

Madde 10 - Her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır. Çıkma keyfiyetinin
kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde ayrılmak istiyen ortağın,
muhik bir tazminat ödenmesine dahi hüküm anasözleşmeye konulabilir.
II - Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması:

Madde 11 - Kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, anasözleşme ile en çok
5 yıl için sınırlandırılabilir.
Haklı ve önemli sebeplerle bu süreden evvel çıkabileceği hususunda Anasöz-
leşmeye hüküm konulabilir.
Bir ortağın hiçbir suretle kooperatiften çıkamıyacağına dair bağlamalar hü-
kümsüzdür.
III - Bildirme süresi ve çıkma zamanı:

Madde 12 - Çıkış, ancak bir hesap senesi sonu için ve en az 6 ay önceden ha-
ber verilerek yapılır. Anasözleşmede daha kısa bir süre belirtilip hesap senesi
içinde çıkışa müsaade edilebilir.
IV - Ortaklıktan çıkmayı kabulden kaçınma:

Madde 13 - Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağ-
men, bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çık-
ma dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itiba-
ren çıkma gerçekleşir.
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)

V - Ortağın ölümü ve ortaklığın devri:

Madde 14 - Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.
Anasözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatif-
te ortak olarak kalmaları sağlanabilir.
(Değişik: 6/10/1988 - 3476/3) Ortaklık devredilebilir. Yönetim kurulu,ortak-
lığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi ortak-
lığa kabul eder.
VI - Görev veya hizmetin bitmesi, taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortak-
lık:

Madde 15 - Ortaklık sıfatı bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağ-
lı ise, bu görev veya hizmetin sona ermesi ile ortaklık sıfatı kalkar. Bu halde
Anasözleşmeye hüküm konulmak suretiyle ortaklığın devamı sağlanabilir.
Ortaklık sıfatının kazanılması, Anasözleşme ile bir taşınmaz malın mülkiye-
tine bağlı hakların kullanılmasına veya bir teşebbüsün işletilmesine bağlanabi-
lir. Bu gibi hallerde taşınmaz malın mülkiyetinin veya işletmenin üçüncü şahıs-
lara devir veya temliki ile ortaklık sıfatının bir hak olarak yeni malike veya
işletmeyi alana geçebileceğini anasözleşme hüküm altına alabilir. Taşınmaz mala
ait bu şekil iktisabın üçüncü şahıslara karşı muteber olması tapu siciline bu
yoldan meşruhat verilmesine bağlıdır.
C) Ortaklıktan çıkarılma esasları ve itiraz:

Madde 16 - (Değişik birinci fıkra: 6/10/1988 - 3476/4 md.) Kooperatif ortak-
lığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilir. Ortak-
lar anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.
Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar
verilir. Anasözleşme,çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere,
bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kılabilir.
Çıkarılma kararı gerekçeli olarak tutanağa geçirileceği gibi, ortaklar def-
terine de yazılır. Kararın onaylı örneği,çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere,
on gün içinde notere tevdi edilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay
içinde itiraz davası açabilir. Tebliğ edilen karar, yönetim kurulunca verilmiş
ise ortak, üç aylık süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk
toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna noter aracılığı ile
tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde,
yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davası açılamaz. İtiraz üzeri-
ne genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası hakkı saklıdır.
Üç aylık süre içinde,genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz
edilmiyen çıkarılma kararları kesinleşir.
(Ek: 6/10/1988 - 3476/4 md.) Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen or-
takların yerine yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükle-
ri, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.
D) Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklarla hesaplaşma süresi ve yüküm-
lülük:

Madde 17 - Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin yahut
mirasçılarının kooperatif varlığı üzerinde hakları olup olmadığı ve bu hakların
nelerden ibaret bulunduğu anasözleşmede gösterilir. Bu haklar, yedek akçeler ha-
riç olmak üzere, ortağın ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanır.
Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikteki iade ve ödemeler,
anasözleşmede daha kısa bir süre tespit edilmiş olsa bile genel kurulca üç yılı
aşmamak üzere geciktirilebilir. Bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat iste-
me hakkı saklıdır. Çıkan veya çıkarılan ortaklar ile mirasçılarının alacak ve
hakları bunları istiyebilecekleri günden başlıyarak beş yıl geçmekle zamanaşımı-
na uğrar.

Çıkan veya çıkarılan ortağın sermaye veya mevduatından kısmen veya tamamen
yoksun kalacağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür


 
Yönetim Kurulu| Personelimiz| Şehirler Arası Mesafeler | Hava Durumu | Yol Haritası | Yönetmelikler